CONDICIONS D’ACCÉS, ÚS I PROTECCIÓ DE DADES, A LA CITA ONLINE, PER ALS PACIENTS

Per poder utilitzar tots els serveis oferts en el portal WEB d’informació electrònica, com la cita prèvia per a la reserva d’hores a les agendes dels metges, haurà necessàriament d’acceptar expressament les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina, que són els següents:

1.- OBJECTIU: fer més àgil i accessible als pacients, concertar cita amb algun dels metges que tenen consulta a les nostres instal•lacions.

2.- ACCESIBILITAT: les 24h del dia, els 365 dies de l’any, a través de la nostra web
www.centremedic.net. Centre Mèdic Castelldefels no garanteix l’accessibilitat en qualsevol moment i per tant, no es pot responsabilitzar en els casos que no sigui possible, sigui el que sigui la causa motivadora de la impossibilitat d’ accés, encara que procurarà en tot moment tenir aquest servei operatiu en benefici de l’usuari.

3.- REQUISIT: per poder fer ús d'aquest servei, ha d'haver vingut com a mínim 1 cop al nostre centre, i estar donat d'alta a la nostra base de dades de pacients.

4.- FUNCIONAMENT: la primera vegada, s'ha de crear vostè mateix la seva clau d'accés (el centre NO pot generar-la). Per a això haurà de seguir les instruccions després d'haver introduït el seu DNI al portal d'entrada de la Cita Online.

5.- RECORDATORI: després d'haver reservat cita, el servei li dóna la possibilitat d’ imprimir un document on porta tota la informació de la reserva. Com fa una ' "vista preliminar", també hi ha l'opció de fer-li una foto o captura de pantalla

6.- OBLIT O PÈRDUA DE LA CLAU D'ACCÉS: aquest serà en l'únic cas en què el "Centre Mèdic" haurà d'intervenir per ajudar-lo. Haurà vostè d’acudir a les nostres instal•lacions, i després d'identificar-se, des de administració reiniciaran la seva clau, i haurà de fer de nou el mateix que va fer per donar-se d'alta (explicat més amunt en FUNCIONAMENT).

7.- LIMITACIONS D’ÚS:
• Cada usuari NOMÉS podrà reservar 1 cita per especialitat
• Cada usuari NOMÉS podrà reservar en diferents especialitats fins a un total o un MÀXIM de 5 cites.
• Aquesta eina de citació NOMÉS serveix per reservar cita per a VISITA amb un metge, en cap cas serveix per concertar ni proves ni intervencions quirúrgiques ni qualsevol altre tipus de servei.
• No tots els metges que tenen despatx a les nostres instal•lacions, volen fer ús d'aquest servei per diferents motius, és a dir, NO hi son a la Cita Online, tots els metges que pot trobar en el nostre centre.
• En cas de necessitar una cita abans de les dates que s'ofereixen a la web, poseu-vos en contacte amb les nostres recepcionistes, per veure si el metge ofereix alguna solució..
• El Centre Mèdic es reserva la possibilitat de bloquejar-li aquest servei, en cas de no acudir a les cites reservades o qualsevol altra actuació que es consideri un mal ús. Hi ha l'opció d'anul•lar la cita vostè mateix des del portal, el que preguem fes amb la major antelació possible. Gràcies

8.- RESPONSABILITATS DEL CENTRE: El client acreditat renuncia a plantejar, exigir o rebre qualsevol tipus de responsabilitat o indemnització a Centre Mèdic Castelldefels per eventuals danys o perjudicis que puguin sorgir de la prestació i utilització del servei d’accés i informació electrònica.

9.- PROTECCIÓ DE DADES
Qui serà responsable del tractament de les seves dades?

CENTRE MEDIC CASTELLDEFELS SERVEIS PROPIS, S.L.
Av. Constitución, 183 – local 2 - 08860 Castelldefels (Barcelona)
Telèfon 936656011 – Correu electrònic: info@centremedic.net
Representant de l’empresa: Ismael Gámiz Ruiz
Persona Delegada de Protecció de Dades: Maite Toril López

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES
Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

La finalitat del tractament de dades personals és la de donar-li la possibilitat d’accedir a una plataforma de gestió de cites mèdiques al centre on-line. No es preveu tractament internacional de dades, ni existeix tractament automatitzat de dades ni elaboració de perfils.
Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les seves dades seran conservades mentre no exerceixi el seu dret de supressió de les dades facilitades i en tot cas, en el. Moment de destruir la seva història clínica.

LEGITIMACIÓ I FORMA DE TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
Com tractarem les seves dades i per què les necessitem?
Posa al seu coneixement que les seves dades formaran part del tractament CITAONLINE amb el que realitza les diferents activitats de tractament associades. La legitimació per al tractament és la seva autorització en el moment d’alta a la pròpia plataforma.

CESIO DE LES DADES A TERCERS
A qui es poden comunicar om facilitar les seves dades?
Les seves dades podran ser tractades per les empreses del grup CENTRE MÈDIC CASTELLDEFELS amb la mateixa finalitat definida anteriorment, a efectes de tenir una Història Clínica unificada:
• Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, S.L.
• Centre Mèdic Castelldefels Consultoris Externs, S.L.
• Centre d’Odontologia de Castelldefels, S.L.

Les dades s'allotjaran en un servidor propi gestionat per Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, S.L. en base a un acord establert per les parts.
Així mateix, es podran cedir a l'efecte d'inspecció mèdica o per a fins científics a poders públics si ens els sol•licitessin, al que estem obligats per la legislació vigent. També seran cedits a la seva companyia asseguradora, si és el cas, per a realitzar gestions administratives quan sigui procedent, com ara informes per a autorització de proves diagnòstiques, intervencions quirúrgiques, analítiques, etc.

EXERCICI DE DRETS
Quins son els seus drets respecte les seves dades personals i com els pot exercir?
Com a persona interessada podrà fer valer en tot moment els drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició al tractament i portabilitat de les dades de què sigui titular, mitjançant notificació per escrit a Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, S.L. amb domicili a Av.Constitució, 183 local 2 - 08860 Castelldefels (Barcelona), acreditant la seva titularitat, a l'atenció de Maite Toril, persona designada com a delegada de Protecció de Dades.

CONDICIONES DE ACCÉSO, USO Y PROTECCIÓN DE DATOS, EN LA CITA ONLINE, PARA LOS PACIENTES

Para poder utilizar todos los servicios ofrecidos en el portal WEB de información electrónica, como la cita previa para la reserva de horas en las Agendas de los Médicos, deberá necesariamente aceptar expresamente los condiciones de acceso y uso de esta página, que son a los siguientes:

1.- OBJETIVO: hacer más ágil y accesible a los pacientes, concertar cita con alguno de los médicos que tienen consulta en nuestras instalaciones.

2.- ACCESIBILIDAD: las 24h del día, los 365 días del año, a través de nuestra web www.centremedic.net. Centre Mèdic Castelldefels no garantiza la accesibilidad en cualquier momento y por tanto, no se puede responsabilizar en los casos que no sea posible, sea cual sea la causa motivadora de la imposibilidad de acceso, aunque procurará en todo momento tener este servicio operativo en beneficio del usuario.

3.- REQUISITO: para poder hacer uso de este servicio, debe haber venido al menos 1 vez a nuestro centro, y estar dado de alta en nuestra base de datos de pacientes.

4.- FUNCIONAMIENTO: la primera vez, deberá crearse usted mismo su CLAVE de acceso (el centro NO puede generarla). Para ello tendrá que seguir las instrucciones tras haber introducido su DNI en el portal de entrada de la Cita Online.

5.- RECORDATORIO: tras haber reservado cita, el servicio le da la posibilidad de imprimirse un documento donde lleva toda la información de la reserva. Como hace una ´”vista preliminar”, también existe la opción de hacerle una foto o captura de pantalla.

6.- OLVIDO O PÉRDIDA DE LA CLAVE DE ACCESO: este será en el único caso en que el “Centro Médico” tendrá que intervenir para ayudarle. Deberá usted personarse en nuestras instalaciones, y tras identificarse, desde administración REINICIARAN su clave, y deberá hacer de nuevo lo mismo que hizo para darse de alta (explicado más arriba en FUNCIONAMIENTO).

7.- LIMITACIONES DE USO:
• Cada usuario SÓLO podrá reservar 1 cita por especialidad.
• Cada usuario SÓLO podrá reservar, en diferentes especialidades, hasta un total o MÁXIMO de 5 citas.
• Esta herramienta de citación SÓLO sirve para reservar cita para VISITA con un médico, en ningún caso sirve para concertar ni pruebas ni intervenciones quirúrgicas ni cualquier otro tipo de servicio.
• No todos los médicos que tienen despacho en nuestras instalaciones, quieren hacer uso de este servicio por diferentes motivos, es decir, NO están en la Cita Online todos los médicos que puede encontrar en nuestro centro.
• En caso de necesitar una cita antes de las fechas que se ofrecen en la web, póngase en contacto con nuestras recepcionistas, para ver si el médico ofrece alguna solución.
• El Centro Médico se reserva la posibilidad de bloquearle este servicio, en caso de no acudir a las citas reservadas o cualquier otra actuación que se considere un mal uso. Existe la opción de anular la cita usted mismo desde el portal, lo que rogaríamos que hiciera con la mayor antelación posible. Gracias

8.- El paciente acreditado, renuncia a plantear, exigir o recibir cualquier tipo de responsabilidad o indemnización a Centro Médico Castelldefels por eventuales daños o perjuicios que puedan surgir de la prestación y utilización del servicio de acceso e información electrónica.

9.- PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién será responsable del tratamiento de sus datos?
CENTRE MEDIC CASTELLDEFELS SERVEIS PROPIS, S.L.
Av. Constitución, 183 – local 2 - 08860 Castelldefels (Barcelona)
Teléfono 936656011 – Correo electrónico: info@centremedic.net
Representante de la empresa: Ismael Gámiz Ruiz
Persona Delegada de Protección de Datos: Maite Toril López

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales?
La finalidad del tratamiento de datos personales es la de darle la posibilidad de acceder a una plataforma de gestión de citas médicas en el centro on-line. No se prevé tratamiento internacional de datos, ni existe tratamiento automatizado de datos ni elaboración de perfiles.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos serán conservados mientras no ejerza su derecho de supresión de los datos facilitados y en todo caso, en el momento de destruir su historia clínica.

LEGITIMACIÓN Y FORMA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
¿Cómo trataremos sus datos y por qué las necesitamos?

Poner en su conocimiento que sus datos formarán parte del tratamiento CITAONLINE con el que realiza las diferentes actividades de tratamiento asociadas. La legitimación para el tratamiento es su autorización en el momento de alta en la propia plataforma.

CESIÓN DE LOS DATOS A TERCEROS
¿A quién se pueden comunicar o facilitar sus datos?
Sus datos podrán ser tratados por las empresas del grupo CENTRE MÈDIC CASTELLDEFELS con la misma finalidad definida anteriormente, a efectos de tener una Historia Clínica unificada:
• Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, S.L.
• Centre Mèdic Castelldefels Consultoris Externs, S.L.
• Centre d’Odontologia de Castelldefels, S.L.

Los datos se alojarán en un servidor propio gestionado por Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, S.L. en base a un acuerdo establecido por las partes.
Asimismo, se podrán ceder a efectos de Inspección Médica o para fines científicos a poderes públicos si nos los solicitaran, a lo que estamos obligados por la legislación vigente. También serán cedidos a su compañía aseguradora, si es el caso, para realizar gestiones administrativas cuando proceda, tales como informes para autorización de pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, analíticas, etc.

EJERCICIO DE DERECHOS

¿Cuáles son sus derechos respecto a sus datos personales y cómo los puede ejercer?
Como persona interesada podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición al tratamiento y portabilidad de los datos de los que sea titular, mediante notificación por escrito a Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, S.L. con domicilio en Av.Constitución, 183 local 2 – 08860 Castelldefels (Barcelona), acreditando su titularidad, a la atención de Maite Toril, persona designada como Delegada de Protección de Datos.